Specjalizacje

– w tym spadkowe, rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, podział majątku,
alimenty, ustalenie kontaktów i inne), ochrona własności, zniesienie
współwłasności, zarząd nieruchomoscią wspólną

– sprawy o zapłatę

– sprawy odszkodowawcze

– błąd w sztuce medycznej, obsługa jednostek medycznych

– reprezentacja w postępowaniu cywilnym w charakterze pełnomocnika powoda
lub pozwanego

– dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie z tytułu
naruszenia praw autorskich lub obrona przed przedmiotowymi roszczeniami

– reprezentacja powoda lub pozwanego w postępowaniu cywilnym w charakterze
pełnomocnika

– sporządzanie i opiniowanie projektów umów handlowych oraz innych dokumentów,
takich jak ugody, aneksy, porozumienia, listy intencyjne

– uczestnictwo i doradztwo prawne w negocjacjach związanych z zawieraniem umów

– kontrola umów

– w tym przestępczość gospodarcza i zorganizowana, zniesławienie, niealimentacja,
udaremnianie egzekucji z art. 300 Kodeksu karnego, wypadki komunikacyjne
i ubezpieczenia,przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem,
oszustwo, przywłaszczenie mienia)

– sprawy wykroczeniowe

– reprezentacja w postępowaniu karnym oraz karnym skarbowym w charakterze
obrońcy, jak również pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

– tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego przed sądem rejestrowym Krajowym
Rejestrem Sądowym

– kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów
gospodarczych

– doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa zgromadzeń wspólników,
walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów oraz posiedzeń rad nadzorczych
doradztwo w sprawach umów zawieranych pomiędzy członkami organów spółki prawa
handlowego, a spółką

– likwidacja, przekształcanie, łączenie, podział, zmiany kapitałowe spółek prawa
handlowego

– odpowiedzialność członka zarządu spółki prawa handlowego

– reprezentacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym cudzoziemców,
w tym w przedmiocie nabycia i stwierdzania obywatelstwa polskiego

– reprezentacja w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie nabycia
i utraty uprawnień do dysponowania bronią

– sporządzanie i analiza umów o roboty budowlane

– reprezentacja uczestników procesu budowlanego w postępowaniu o zapłatę

– oszustwa budowlane

– zamówienia publiczne, przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
doradztwo przy przetargach, kontrola przetargów, przygotowywanie wzorców umów,
analiza umów

– kompleksowa obsługa przedszkoli i szkół wyższych,

– przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, doradztwo
przy przetargach, kontrola przetargów, przygotowywanie wzorców umów,
analiza umów

– reprezentacja Klienta przed organami zamówień publicznych

– sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości

– reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

– nowoczesne rozwiązania windykacyjne, zarówno w zakresie zapobiegania powstawaniu
zadłużeń, jak i odzyskiwania długów

– dochodzenie wierzytelności przed sądem oraz organami egzekucyjnym (postępowanie
przedsądowe, polubowne, sądowe i egzekucyjne)

– sporządzanie pism przedsądowych (wezwanie do zapłaty), jak i procesowych (pozew,
wniosek o wszczęcie egzekucji itp.)

Kancelaria współpracuje w tłumaczami języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego,
biegłym rewidentem, doradcą podatkowym

Close Menu