Specjalizacje

Prawo cywilne

- w tym spadkowe, rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, podział majątku,
alimenty, ustalenie kontaktów i inne), ochrona własności, zniesienie
współwłasności, zarząd nieruchomoscią wspólną

- sprawy o zapłatę

- sprawy odszkodowawcze

- błąd w sztuce medycznej, obsługa jednostek medycznych

- reprezentacja w postępowaniu cywilnym w charakterze pełnomocnika powoda
lub pozwanego

Prawo autorskie

- dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie z tytułu
naruszenia praw autorskich lub obrona przed przedmiotowymi roszczeniami

- reprezentacja powoda lub pozwanego w postępowaniu cywilnym w charakterze
pełnomocnika

Prawo umów handlowych

- sporządzanie i opiniowanie projektów umów handlowych oraz innych dokumentów,
takich jak ugody, aneksy, porozumienia, listy intencyjne

- uczestnictwo i doradztwo prawne w negocjacjach związanych z zawieraniem umów

- kontrola umów

Prawo karne, karne skarbowe i wykroczenia

- w tym przestępczość gospodarcza i zorganizowana, zniesławienie, niealimentacja,
udaremnianie egzekucji z art. 300 Kodeksu karnego, wypadki komunikacyjne
i ubezpieczenia,przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem,
oszustwo, przywłaszczenie mienia)

- sprawy wykroczeniowe

- reprezentacja w postępowaniu karnym oraz karnym skarbowym w charakterze
obrońcy, jak również pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

Prawo gospodarcze i handlowe

- tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego przed sądem rejestrowym Krajowym
Rejestrem Sądowym

- kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów
gospodarczych

- doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa zgromadzeń wspólników,
walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów oraz posiedzeń rad nadzorczych
doradztwo w sprawach umów zawieranych pomiędzy członkami organów spółki prawa
handlowego, a spółką

- likwidacja, przekształcanie, łączenie, podział, zmiany kapitałowe spółek prawa
handlowego

- odpowiedzialność członka zarządu spółki prawa handlowego

Prawo administracyjne

- reprezentacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym cudzoziemców,
w tym w przedmiocie nabycia i stwierdzania obywatelstwa polskiego

- reprezentacja w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie nabycia
i utraty uprawnień do dysponowania bronią

Prawo budowlane

- sporządzanie i analiza umów o roboty budowlane

- reprezentacja uczestników procesu budowlanego w postępowaniu o zapłatę

- oszustwa budowlane

Prawo oświatowe i szkolnictwo wyższe

- zamówienia publiczne, przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
doradztwo przy przetargach, kontrola przetargów, przygotowywanie wzorców umów,
analiza umów

- kompleksowa obsługa przedszkoli i szkół wyższych,

Prawo zamówień publicznych

- przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, doradztwo
przy przetargach, kontrola przetargów, przygotowywanie wzorców umów,
analiza umów

- reprezentacja Klienta przed organami zamówień publicznych

Prawo upadłościowe i naprawcze

- sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości

- reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Windykacja należności

- nowoczesne rozwiązania windykacyjne, zarówno w zakresie zapobiegania powstawaniu
zadłużeń, jak i odzyskiwania długów

- dochodzenie wierzytelności przed sądem oraz organami egzekucyjnym (postępowanie
przedsądowe, polubowne, sądowe i egzekucyjne)

- sporządzanie pism przedsądowych (wezwanie do zapłaty), jak i procesowych (pozew,
wniosek o wszczęcie egzekucji itp.)

Tłumaczenia

Kancelaria współpracuje w tłumaczami języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego,
biegłym rewidentem, doradcą podatkowym

Close Menu