Specjalizacje

– pomoc w założeniu i rejestracji podmiotów gospodarczych
– kompleksowe, bieżące doradztwo w prowadzeniu działalności
– pomoc we wdrożeniu RODO
– sporządzanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów, takich jak ugody, aneksy, porozumienia
– uczestnictwo i doradztwo prawne w negocjacjach związanych z zawieraniem umów
– doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów oraz posiedzeń rad nadzorczych
– pomoc świadczona członkom organów spółek w zabezpieczeniu ich interesów w razie grożącej podmiotowi niewypłacalności
– wnioski o upadłość, likwidacja podmiotów, przekształcenia

– prawo umów, sprawy o zapłatę
– sprawy odszkodowawcze i o zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce medycznej
– kontrakty budowlane
– kredyty frankowe
– prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktów, i inne)
– spory o zniesienie współwłasności, rozliczenie konkubinatu

– reprezentacja w postępowaniu karnym oraz karnym skarbowym w charakterze 
obrońcy, jak również pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
– przestępczość gospodarcza i zorganizowana
– wypadki komunikacyjne
– przestępstwa ubezpieczeniowe, przestępstwa przeciwko mieniu

– kompleksowa, bieżąca obsługa placówek oświatowych publicznych i niepublicznych

Close Menu